รายการ
 
หน่วยงาน
 
ลิงค์
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
สำนักงานคณะกรรมกรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ


แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี

หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ รับรอง การปฏิบัติราชการ ของโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ตามมาตรการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยพิจารณาจากผลสำเร็จของการดำเนิการตามแผนปฏิบัตการ ป้องกัน และปราบปราม การทุจริตสถานศึกษาเพื่ออขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการ ข้อร้องเรียนเร่องการทุจริต การปฏิบัติหรอละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ ข้อกล่าวหาครู บุคลากร ทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มี คุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของ ทางราชการ ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ การตรวจสอบและนำ เรื่องร้องเรียน เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้ง ตักเตือน ดำเนินคดีต่างๆ ตามระเบียบ ข้อ กฎหมายที่กำหนดไว้

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมได้ทำการศึกษาและวิเครูาะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแขงในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา

วิสัยทัศน์

“ครู บุคลากรทางการศึกษา บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล นักเรียน ผู้ปกครูอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมมือร่วมใจป้องกันและปราบปรามการทุจริต”

พันธกิจ

  1. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนยึดหลักธรรมาภิบาล
  2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและ
  3. ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา
  4. ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครูอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่มในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต
  5. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
  6. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา อย่าง จริงจังและต่อเนื่อง

 

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม
  2. เพื่อส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ รับผิดชอบต่อประชาชน
  3. เพื่อส่งเริมให้สถานศึกษา ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ
  4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต

 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่1      : เสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยมให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลา โดยมี ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัยเคารพกฎหมาย กฎและระเบียบที่จะเป็น กลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐได้อย่างมีประสทธิภาพ

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1.ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้ หรือการฝึกอบรมเกี่ยวอบัารใช้หลักปรัชญาเศษฐกิจ พอเพียงแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

2. ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทงการศึกษา นักเรียนได้เรียน และปฏิบังานามหน้าที่ด้วยหลัก ธรรมาภิบาล
2.1 ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความู้้ความเข้าใจรวมทั้ง การ ฝึกอบรมเพื่่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัิตนามมาตรฐานทาง คุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุมกำกับดู แลการปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทงการศึกษา นักเรียนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

3.กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา
3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึอบรม ด้านการป้องันและปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา
3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร บังคับที่ใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ ปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา

4.ส่งเสริมค่านิยการยกย่องและเชิดชู ความดีความซื่อสัตย์ สุจริตและการต่อต้านการทุจริต
4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยมยกย่อง เชิดชและเห็นคุณค่าของการ ประพฤติปฏิบัติตน ตามหลักคุณธรรมและจริยรรม
4.3 ส่งเสริมชิดชหน่วยงาหรอบุคลทีมีผลงานดีเด่าด้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา


ยุทธศาสตร ์ที่2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครูอง ชุมชน คณะกรรมการ สถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรอประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนา เครือข่ายผู้ปกครูอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต

 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน

1.บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึก การเป็นพลเมืองดี

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลแะการปฏิบัตงานระหว่างหน่วยงานสถานศึษากับองค์กรทุภาคส่วน
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข็มแข็งและเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.3 ส่งเสรมสนับนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตสถานศึกษาโดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครูอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรอประพฤติมิชอบ

2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ปกครูอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบในสถานศึกษา
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้งสร้างหลักประกัน ความปลอดภัย ให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึง ข้อมูล ข่าวสาร
2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งขอมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบ แทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหางบประมาณสำนักงานเขตพนที่การศ้กษาและ สถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วน
3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ จุดเน้นพ่อเ พัฒนาคุณภาพทางการศกษา

ยุทธศาสตร ์ที่3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมอระหว่างหน่วยงาสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ ในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมอด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงาน ทุกภาคส่วน

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน

1.พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมพร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ บริหารงานบุคคลภายใต้ ระบบคุณธรรม
1.1 ให้สถานศึกษาที่มพันธกิจด้ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีโครูงสร้างของ หน่วยงาน อัตรากำลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ
1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอ และถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วยตนเอง
1.3 ให้สถานศึกษาควบคุมกำกับติดตาม ประเมินผลการใช้อำนาจในการปฏิบัตงานด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2 . สร้างกลไกความร่วม อระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศัยภาพในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมอหว่างหน่วยงาสถานศึกษากับ ภาคเอกชน ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
2.2 ประสานความร่มมอกับองคกรภาคเอกชนเกี่ยวบัารป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในสถานศึกษา

3.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
3.1พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยพร่หลักเกณฑ ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม

4.ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดกาความเสี่ยง
4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

 

ยุทธศาสตร์ที่4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต สถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการ่ทุจริต ให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน

1.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนใการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
1.1 กำหนดให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้านการปองกัน และ ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ
1.2 กำหนดให้มีหลักการศึกษา และหลักสูตร การฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันตน และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา

2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
2.1 ส่งเสริมให้สถานศร่วมกกษันสร้างมาตรฐานจรรยาบรณวิชาชีพ
2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลักเพอรับผิดชอบในการติดตมประเมินผล่รวมถงการลงโทษ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

3.ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตมหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจารบ้านเมืองที่ดี

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนหลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏติบัติ หน้าที่และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่างๆ

4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองความรู้้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน สถานศึกษา

4.1 จัดให้มีกิจารรสร้างองคความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษาแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลเปลี่ยนความรและข้อม้ ลข่าวสารด้านก รป้องกัน และปราบปรามการทุจริต

ผลที่คาดว่าจะไดรับ

โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสำนึกในการเป็นพลเมองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบวินัยและมีความซื่อสัตย์ สุจริต คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน สถานศึกษามากยิ่งขึ้น โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ
โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในสถานศึกษาส่งผลต่อการเจริญเติบโทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

บทสรุป

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สถานศึกษาปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิด ผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้  ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ ของข้าราชการ เป็นไปในลักษณะที่มี ความรับผิดชอบ ทำให้ผู้ปกครูอง ชุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการคำนงถ งประโยชน ส่วนรวมมากกว่าประโยชน ส่วนตน และการยด มั่นในหลัก ธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการ ศึกษา นักเรียนให้ลดน้อยลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา ต้องบูณาการและรู้ อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการ ความร่วมมอจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้วจะส่งผลต่อการบรรลุ ตามผลสัมฤทธิ์ ที่คาดหวังไว้  ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสำนกในการเป็น พลเมืองดีปฏิบัติงาน ตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตยสุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความ ร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตสถานศึกษาปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน ระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนอีกด้วย                                                                                          

         นายสายัณห์   หอกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม