รายการ
 
หน่วยงาน
 
ลิงค์
 
 
 
ห้องปฏิบัติการ
 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ห้อง
ห้องดนตรี จำนวน 1 ห้อง
ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้านกีฬา จำนวน 2 ห้อง
ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ จำนวน 1 ห้อง
ห้องคหกรรม จำนวน 1 ห้อง
ห้องพระพุทธศาสนา จำนวน 1 ห้อง
ห้องแนะแนว จำนวน 1 ห้อง
ห้องภูมิปัญญา จำนวน 1 ห้อง
ห้องภาษาไทย จำนวน 1 ห้อง
ห้องคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง
ห้องภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ห้อง
ห้องอาเซียน จำนวน 1 ห้อง
ห้องศิลปะ จำนวน 1 ห้อง

     
2/2